WordPress Onderhoud Overeenkomst - Webmatic

WordPress Onderhoud Overeenkomst

Tussen:

UITVOERDER
Webmatic, Astridlaan 107, 3700 Tongeren

en

KLANT en UW

Uitvoerder en klant zijn hierna ook individueel te noemen als ‘Partij’ en gezamenlijk als ‘Partijen’.

OVERWEGENDE DAT

Een (mobiele) website, alsook een mobiele of webapplicatie, is een dynamisch gegeven waarbij zowel de Uitvoerder, de Klant als de bezoeker baat hebben bij een actuele opvolging. De Uitvoerder beschikt over de kennis en ervaring om de Klant te kunnen begeleiden bij het inspelen op nieuwe updates en trends om zo te vermijden dat de website outdated wordt. De website en de applicatie moeten daarenboven gekenmerkt worden door veiligheid en betrouwbaarheid. De Uitvoerder is de aangewezen persoon om de website en applicatie up-to-date te houden; hij kent als deskundige immers de structuur en de opbouw van de website en de applicatie het best. Maar het is de Klant die de Uitvoerder een welomschreven mandaat dient te geven om website en applicatie te onderhouden.

Voorwerp van de overeenkomst

De Uitvoerder verbindt zich tot uitvoeren van maximum 2 werkuren per maand om de website van de Klant te onderhouden. De werkuren kunnen flexibel ingezet worden voor de uitvoering van volgende aandachtspunten (cf. Opdrachten):

  • Ondersteuning van de Klant omtrent de werking van de website.
  • Kleine wijzigingen in het basisontwerp van de websitevoor zover dit noodzakelijk is voor de goede werking van de website.Voor grotere werkjes verwijzen we naar onze WordPress Support Strippenkaart.
  • Veiligheidsupdates in de achterliggende structuur of serversoftware.
  • Maandelijkse updates inzake compatibiliteit van achterliggende structuren: WordPress core, theme en plugins.
  • Monitoring prestatie & onderhoud servers. 24/7 opvolgen van hostingomgeving en uptime website. Optimaliseren van de laadsnelheid.
  • Implementatie en opvolging SSL-certificaten.
  • Onderhoud van de database en dagelijkse off-site backup van alle gegevens: database en bestanden.
  • Verwijderen van aanwezige malware.
  • Maandelijkse rapportage van de prestaties van de website en uitgevoerde werkzaamheden.

De uitvoering van een aandachtspunt of Opdracht gebeurt op initiatief van ofwel de Klant ofwel de Uitvoerder. Een Opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd indien beide partijen hiertoe uitdrukkelijk akkoord geven, tenzij het gaat over continue monitoring-opdrachten of over één of meerdere kritische aandachtspunten die binnen het overeengekomen aantal werkuren per maand vallen. 

Wanneer een Opdracht aanleiding kan geven tot het presteren van meer werkuren dan overeengekomen, beperkt de Uitvoerder zich tot het informeren van de Klant over de noodzaak van de uit te voeren Opdracht en de vermoedelijke meerkost door middel van een aparte offerte. De Klant en de Uitvoerder dienen vervolgens tot een akkoord te komen met betrekking tot de planning van de uit te voeren Opdrachten (cf. Meerwerk).

 De Uitvoerder verklaart steeds medewerking te verlenen aan opdrachten waarvoor zij over de nodige interne middelen beschikt en die binnen het kader van de overeengekomen maandelijkste prestaties vallen.

De Uitvoerder engageert zich om de Klant op maandelijkse basis te rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden.

De Uitvoerder garandeert door zijn professionele ervaring en uitgebreide kennis dat iedere handeling aan een hoge kwaliteit wordt afgewerkt. De uitvoering gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector en waarbij gebruik wordt gemaakt van recente inzichten en technologieën. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis.

De Uitvoerder kan beroep doen op de diensten van gespecialiseerde derden indien dit nodig blijkt voor de goede uitvoering van de verbintenissen uit deze overeenkomst. De instemming van Klant met deze gespecialiseerde derde wordt verondersteld bij gebrek aan uitdrukkelijke weigering na kennisgeving. De Uitvoerder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten van deze gespecialiseerde derden.

Verplichtingen van de Klant.

Een vlotte medewerking van de Klant is noodzakelijk om een Opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De Klant begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de Klant.

Beperkingen inzake werkuren.

De uitvoering van Opdrachten gebeurt uitsluitend tijdens de werkuren, zijnde van maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 en 17:00. De Uitvoerder bepaalt vrij zijn planning omtrent de uitvoering, rekening houdende met de aard en hoogdringendheid van de Opdracht.

De niet-gepresteerde werkuren zijn niet overdraagbaar naar de volgende maand en geven evenmin aanleiding tot een terugbetaling.

Meerwerk betreft opdrachten die buiten het voorwerp van deze overeenkomst vallen en/of Opdrachten waarvan het totale aantal werkuren hoger ligt dan de vermelde werkuren die de Klant tegoed heeft. Iedere vorm van meerwerk wordt afzonderlijk en in regie gefactureerd, conform de verkoopsvoorwaarden van de Uitvoerder.

Indien op regelmatige basis meerwerk wordt verricht, dan treden de partijen op eenvoudig schriftelijk verzoek in overleg teneinde een oplossing hiervoor te vinden. De Uitvoerder behoudt het recht om zolang de overbelasting plaats vindt haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zodat het kwaliteitsvol gebruik van andere Klanten gegarandeerd wordt.

Duur en beëindiging.

De onderhoudsovereenkomst is een overeenkomst van bepaalde duur die vastgelegd wordt op één (1) jaar. De overeenkomst treedt in werking op datum van ondertekening. De overeenkomst kan bij het verstrijken van iedere duur door iedere partij worden opgezegd. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste één (1) maand voor het verstrijken van de duur van deze overeenkomst. Bij gebrek aan een correcte opzegging wordt deze overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur van één (1) jaar.

De Uitvoerder heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant in strijd handelt met de voorwaarden uit deze overeenkomst en in het bijzonder de betalingsplicht. De beëindiging impliceert de onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening zonder dat dit de aansprakelijkheid van de Uitvoerder in het gedrang brengt in geval van een gebrekkige beschikbaarheid en/of integriteit van de website.

Indien deze overeenkomst, om welke reden dan ook, vroegtijdig een einde neemt kan de Klant onder geen beding het reeds betaalde bedrag voor de resterende maanden van de duur van de oorspronkelijke overeenkomst terugvorderen.

Onze prijzen en betalingsmodaliteiten.

Het tarief van de onderhoudsdiensten bedraagt € 49,99 (negenenveertig komma negenennegentig euro) per maand, exclusief BTW. De facturatie gebeurt steeds voorafgaand aan de levering van de diensten.

De Uitvoerder heeft het recht haar tarieven jaarlijks aan te passen. Indien het tarief voor het volgende facturatiejaar gedurende de lopende overeenkomst wordt aangepast ontvangt de Klant ten laatste 15 kalenderdagen voor de jaarlijkse facturatie een kennisgeving van het nieuwe tarief via de relevante elektronische communicatiemiddelen. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, uiterlijk één maand na kennisname van de wijziging van het tarief.

De facturen van de Uitvoerder zijn te betalen binnen 14 dagen vanaf facturatiedatum. Indien de Uitvoerder geen betaling heeft ontvangen op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2014: 8,25%) op jaarbasis van toepassing zijn. Zodra de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de Uitvoerder om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

Aansprakelijkheid.

De Uitvoerder is uitsluitend aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. De aansprakelijkheid van de Uitvoerder kan echter nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde diensten zoals gefactureerd in de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan de eis.

De Uitvoerder is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten en schade door verlies van cliënten.

Indien de Klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van de Uitvoerder in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om de Uitvoerder te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

De Uitvoerder is niet gehouden om haar verplichtingen in geval van overmacht en/of vreemde oorzaak te voldoen.  Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert zijn verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

Gehele overeenkomst.

De rechten en verplichtingen van partijen zijn uitsluitend in deze overeenkomst vastgelegd; alle eventuele eerdere afspraken zijn onverbindend. Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk dat door beide partijen is ondertekend.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de Uitvoerder gelegen is.

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De Uitvoerder heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

© 2023 Webmatic - Alle rechten voorbehouden